Printers

Ksh27,000.00 Ksh30,000.00 You save: Ksh3,000.00
Ksh28,500.00 Ksh33,000.00 You save: Ksh4,500.00
Ksh48,499.00 Ksh52,000.00 You save: Ksh3,501.00
Ksh65,000.00 Ksh85,000.00 You save: Ksh20,000.00
Ksh26,000.00 Ksh28,000.00 You save: Ksh2,000.00
Ksh36,000.00 Ksh39,000.00 You save: Ksh3,000.00
Ksh47,000.00 Ksh55,000.00 You save: Ksh8,000.00